Инструкция по сборке electrolux электролюкс esf 2435

У нас вы можете скачать «Инструкция по сборке electrolux электролюкс esf 2435» в CHM, JAR, LIT, TXT, МОВІ, PDF, PRC, EPUB, TCR, FB2, HTML, LRF, DJVU, DOC, RTF, AZW3, isilo! Dozator wme]aet okolo ml opolaskiwatelq. Zakrojte kry[ku i navimajte na nee, poka ona ne za]elknetsq snowa. Neobhodimo wypolnqtx sledu ]ie trebowaniq: Esli kabelx pitaniq powrevden, on dolven bytx zamenen specialxnym kabelem pitaniq, rekomendowannym proizwoditelem wa[ego pribora. Swerxtesx s instrukciej na upakowke mo ]ego sredstwa, zapolnite dozator w sootwetstwii s rekomendaciqmi i zakrojte kry[ku. Kogda na paneli uprawleniq zagoraetsq indikatorkontejner neobhodimo zapolnitx krupnozernistoj solx. Dozirowka proizwoditsq w zawisimosti ot vestkosti wody. Obratitesx w mestnye organy wodosnabveniq i wyqsnite stepenx vestk Dozator mo ]ego sredstwa 4 Nadawite na za]elku kry[ki dozatora i otkrojte dozator. Zapolnite dozator opolaskiwatelem; ne pereliwajte wy[e otmetki.